Giỏ hàng

Sản phẩm may mặc an toàn

QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2022 CỦA TIÊU CHUẨN OEKO-TEX 100

Vào đầu năm, Hiệp hội OEKO-TEX® như thường lệ cập nhật các tiêu chí thử nghiệm áp dụng, giá trị giới hạn và yêu cầu đối với phạm vi chứng nhận và nhãn của sản phẩm. Các quy định mới sau đây cho TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX® có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 sau thời gian chuyển đổi 03 tháng:
 
QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2022 CỦA TIÊU CHUẨN OEKO-TEX 100

Các bổ sung mới cho danh mục giá trị giới hạn

Các hóa chất được bổ sung vào danh mục (Phụ lục 4 và Phụ lục 6):
 • Bisphenol B với giá trị ngưỡng 1’000 mg/kg
 • Colourant có ≥ 0,1% Michlers Ketone / Base với giá trị ngưỡng là 1’000 mg/kg
  • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol 
  • C.I.Solvent Blue 4

Dưới sự quan sát mới

Các chất sau đây sẽ được coi là “đang được quan sát” (Phụ lục 4 và 6)
 • Methylisothiazolinone (MIT): 
 • Bisphenol F 
 • Bisphenol S 
 • Bisphenol AF
Hóa chất màu nhuộm
 • Disperse Red 60 
 • Disperse Blue 60
Chất bảo quản quá trình
 • 2-Octylisothiazol-3(2H )-on 
 • 4-Chloro-3-methylphenol 
 • [(1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl thiocyanate 
 • 2-Mercaptobenzothiazol (2-MBT)
Để biết thêm thông tin về các tiêu chí kiểm tra OEKO-TEX® mới, vui lòng liên hệ với OEKO-TEX® (info@oeko-tex.com) hoặc
Viện OEKO-TEX® chịu trách nhiệm của bạn (www.oeko-tex.com/insamples).
 
Sau thời gian chuyển đổi ba tháng, TIÊU CHUẨN mới 100 theo tiêu chí kiểm tra OEKO-TEX® và các giá trị giới hạn sẽ trở thành
ràng buộc cho tất cả các chứng nhận vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. 
promotion left img
Call:0969463299
index